Privaatsus Poliitika

CADMATIC EAC Oy turundus- ja kliendiregistri isikuandmete kaitse põhimõtted
 

1.   Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed
CADMATIC EAC Oy ja selle tütarettevõte CADS Planner Ab
Registrikood: 1445607-6
Heikinkatu 7, 48100 Kotka
tel. 05 227 5100

2.   Kontaktisik registrit puudutavates küsimustes
Klienditeenindus, CADMATIC EAC Oy, mail@cads.fi

3.   Registri nimi ja andmesubjektid
CADMATIC EAC Oy turundus- ja kliendiregister. Töötleme nimetatud registris CADMATIC EAC Oy klientide ning potentsiaalsete klientide ja nende esindajate isikuandmeid.

4.   Isikuandmete töötlemise eesmärk
Turundus- ja kliendiregistri andmeid kasutatakse ennekõike teenuste osutamiseks ja pakkumiseks, klientide teavitamiseks, äritegevuse planeerimiseks ja arendamiseks, kliendisuhete haldamiseks, säilitamiseks ja tugevdamiseks ning kasutuskogemuse parandamiseks. Meie eesmärk on suunata teavitust nii, et teieni jõuaksid teile sobival viisil just teile huvipakkuvad teated. Peale selle kasutatakse andmeid mitmesugustel turunduslikel eesmärkidel ning arvamus- ja turu-uuringuteks.

Isikuandmete töötlemine võib põhineda teie nõusolekul, meie vahel sõlmitud lepingu täitmisel või meie õigustatud huvide eluviimisel. Kui olete meie otsene lepingupartner, töötleme teie isikuandmeid vähemalt sellises ulatuses ja viisil, mis on vajalik meie lepingujärgsete kohustuste täitmiseks. Kui tegemist on teile tööandja või õppeasutusega sõlmitud lepingu alusel korraldatava või pakutava koolituse või teenusega, töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvi elluviimiseks, milleks on sellisel juhul lepingujärgsete kohustuste (praktikas – koolituse või muu teenuse korraldamine) täitmise ja lepinguliste kohustuste rikkumise vältimise vajadus.

Kui tegemist on meie toodete turundamise või muu meie ettevõtet puudutava teavitusega, põhineb isikuandmete töötlemine meie äritegevuse edendamise vajadusega seotud õigustatud huvi elluviimisel. Teie põhiõiguste, eriti privaatsuse kaitseks, püüame teile suunata ainult sellist teavet, mis on teie ameti, tööülesannete või teatatud huvide seisukohast oluline, ning piirame vastavalt võimalustele teavituste mahtu.

Muudel juhtudel töödeldakse teie isikuandmeid ainult teie enda nõusolekul.

5.   Registri andmed
Register sisaldab järgmisi andmeid:

  • Isiku üldandmed, nagu nt ees- ja perekonnanimi, adresseerimisteave, ametikoht ettevõttes, telefoninumber, e-posti aadress ja ametikirjeldusel põhinev profiilianalüüs
  • Ettevõtte andmed, nt ettevõtte nimi, kontaktandmed, registrikood, käive, töötajate arv ja tegevusala
  • Arveldamise, maksekäitumise ja makseajalooga seotud andmed
  • Lepingus sisalduvad andmed, nt teave tellitud toodete ja teenuste kohta
  • Teenuste kasutajatunnused
  • Kliendisuhete haldamise ja kontaktidega seotud andmed (nt ostu- ja tühistamisandmed, klienditagasiside, kliendi ja CADMATIC EAC Oy vaheline kommunikatsioon ning klienditeeninduse toimingute salvestised)
  • Andmed, mis on seotud toimingutega CADMATIC EAC Oy veebilehel ja meie erinevates veebiteenustes
  • Mitmesuguste üritustega seotud registreerimisandmed (koolitused, veebiseminarid, seminarid).

6.   Registri teabeallikad
Kogume isikuandmeid peamiselt teilt endalt. Võime saada teie isikuandmeid ka teie tööandjalt, kes registreerib teid meie pakutavale koolitusele või seminarile. Kogume teie andmeid, kui kasutate või laadite CADMATIC EAC Oy teenuseid, sõlmite lepingu, võtate meiega ühendust või registreerute meie üritusele. Andmeid võidakse kehtivatele seadustele vastavas ulatuses koguda, uuendada või osta ka Asiakastieto või Fonecta hallatavatest registritest ning muudest samalaadsetest avalikest või eraõiguslikest registritest ja allikatest.

Kui soovite meie teenuseid osta või kasutada, eeldab lepingu sõlmimine vajalike isikuandmete esitamist. Kui te vajalikke isikuandmeid ei esita, ei ole meie teenuste kasutamine võimalik.

Kasutame ka küpsiseid, mis annavad külastajate kohta mõõdetavat teavet, mida me kasutame näiteks turundamise planeerimisel. See võimaldab teavitust võimalikult täpselt suunata. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie seadmesse kasuliku info kogumiseks. Kasutame küpsiseid veebilehe funktsionaalsuse ja kasutajakogemuse parandamiseks. Soovi korral on teil võimalik küpsiste kasutamine tõkestada või seda piirata. Seejuures tuleb siiski arvestada, et küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada meie veebilehe kasutatavust.

7.   Andmete edastamine
CADMATIC EAC Oy võib edastada andmeid vastutava töötleja ülesandel toimuva makseteenuse osutamiseks, andmete töötlemiseks (antud juhul arvete töötlemine, mis hõlmab postitust ja laekumiste kontrollimist) või muul samalaadsel otstarbel. Teie andmeid ei edastata teistele vastutavatele töötlejatele. Me kasutame siiski teie isikuandmete töötlemisel allhankijaid, kes rakendavad vastavalt lepingule isikuandmete töötlejatena meie juhiste ja eeskirjade kohaseid meetmeid registri ettenähtud otstarbe täitmiseks.

8.   Andmete edastamine väljapoole EL ja EMP riike
Meil on õigus edastada teie isikuandmeid väljapoole EL või Euroopa Majanduspiirkonda juhul, kui seal paikneb meie ülesandeid täitev koostööpartner. Sellistel juhtudel tagame asjakohaste kaitsemeetmete rakendamise andmesubjektide õiguste ja vabaduste tagamiseks kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide, nagu näiteks EL isikuandmete kaitse üldmääruse (679/2016), kohaselt.

Näiteks võib meile turundusteenuseid pakkuv teenusepakkuja teenuste osutamisega seoses edastada andmeid USA-sse. Sellisel juhul on isikuandmete asjakohane kaitse korraldatud niiviisi, et teenusepakkuja kohustub täitma USA ja EL vahel sõlmitud andmekaitseraamistikku Privacy Shield. Vt Privacy Shieldi kohta lähemalt [https://www.privacyshield.gov/welcome].

9.   Registri andmete hoidmine, kaitsmine ja isikuandmete säilitamise aeg
Registris sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse konfidentsiaalselt ja neile on juurdepääs ainult isikutel, kes töötlevad isikuandmeid oma töö tõttu. Registrile juurdepääsu omavatel isikutel on kõigi isikuandmete suhtes vaikimiskohustus. Registri andmed on kogutud CADMATIC EAC Oy-le kuuluvatesse andmebaasidesse, mis asuvad Soomes ning on kaitstud tulemüüride, salasõnade jm tehniliste vahenditega. Austame teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Aegunud ja mittevajalikud andmed kustutame ettenähtud viisil. Säilitame teie isikuandmeid ainult niikaua, kui see on vajalik nendes isikuandmete kaitse põhimõtetes nimetatud andmetöötluseesmärkide täitmiseks. Raamatupidamisseadusest või muudest kohaldatavatest õigusaktidest tulenevalt võib olla vaja isikuandmeid säilitada ka pikema perioodi vältel.

10.    Registri haldamine
CADMATIC EAC Oy kustutab, parandab või täiendab registris olevad valed, mittevajalikud, puudulikud või aegunud andmed kas omaalgatuslikult või teie nõudel. Parandusnõue tuleb esitada kirjalikult.

11.    Andmesubjekti õigused
Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb eelnevalt kirjeldatud viisil teie nõusolekul, on teil õigus mistahes ajal oma nõusolek tühistada. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta tühistamisele eelneva töötlemise seaduslikkust ega takista meil töödelda teie isikuandmeid muudel eespool nimetatud alustel ja vastavalt määratud ulatuses.

Teil on mistahes ajal õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduse eesmärkidel. Iga CADMATIC EAC Oy saadetud otsepostituse juures on link, mille kaudu te saate soovi korral enda postkasti tulevad otsepostitused keelata.

Teil on õigus kontrollida registrisse salvestatud, teid ennast puudutavaid andmeid ning saada nende kohta koopia. Kontrollimisnõue tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastatult ning see tuleb adresseerida meie klienditeenindusele. Enne nõude käsitlemist võime paluda teil oma nõuet täpsustada ja oma isikut tõendada. Meil on kohaldatavas seaduses sätestatud põhjustel õigus ka nõude täitmisest keelduda CADMATIC EAC Oy vastab teie esitatud nõuetele ühe (1) kuu jooksul alates nende esitamisest, kui ei ole erilisi põhjuseid vastamisaega pikendada.

Teil on õigus nõuda teie avastatud ebatäpsete või valede andmete põhjendamatu viivituseta parandamist. Vajaduse korral võime küsida ja teil on kohustus esitada parandamise seisukohast vajalik lisaselgitus või muu teave.

Õigusaktides sätestatud tingimuste täitmise korral on teil õigus nõuda teiega seotud isikuandmete põhjendamatu viivituseta kustutamist.

Õigusaktide sätestatud tingimuste täitmise korral on teil õigus nõuda teie isikuandmete kasutamise piiramist.

Juhul, kui tegemist on teie nõusolekul põhineva automaatse isikuandmete töötlemisega, on teil õigus saada teiega seotud isikuandmed, mis te olete vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Teie õigusi puudutavad päringud ja nõuded saate esitada kirjalikult või e-posti teel järgmistel aadressidel:

CADMATIC EAC Oy
Klienditeenindus / Andmekaitse
Heikinkatu 7
48100 KOTKA
mail@cads.fi

12.    Isikuandmete kaitse põhimõtete muutmine
Jätame endale õiguse muuta neid isikuandmete kaitse põhimõtteid, teatades muudatustest sellel veebilehel.