Integritetspolicy

CADMATIC EAC Oy:s integritetspolicy för kund- och marknadsföringsregister
 

1. Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige
CADMATIC EAC Oy och dess dotterbolag CADS Planner AB
FO-nummer: 1445607-6
Heikinkatu 7, 48100 Kotka
tel. 05 227 5100

2. Kontaktuppgifter i registerärenden
Kundtjänst, CADMATIC EAC Oy, mail@cads.fi

3. Registrets namn och de registrerade
CADMATIC EAC Oy:s kund- och marknadsföringsregister. I vårt register behandlar vi personuppgifterna hos CADMATIC EAC Oy:s kunder samt våra potentiella kunder och deras företrädare.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna i vårt kund- och marknadsföringsregister används främst för att tillhandahålla och producera tjänster, kundkommunikation, affärsplanering och affärsutveckling, hantering, underhåll och utveckling av kundrelationer samt förbättra användarupplevelse. Vårt mål är att erbjuda dig riktade meddelanden med rätt kommunikation. Dessutom används information för marknadsföring i olika former samt opinions- och marknadsundersökningar.

Behandling av personuppgifter sker baserat på ditt samtycke, fullföljande av tecknade avtal eller uppfyllande av våra legitima intressen. Om du är en direkt avtalspartner behandlar vi dina personuppgifter i varje fall inte mindre än för fullgörelse av våra skyldigheter enligt detta avtal. Om frågan gäller anordnande eller tillhandahållande av utbildning eller service till dig enligt ditt avtal med din arbetsgivare eller din institution, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla vårt legitima intresse för fullgörelse av skyldigheterna enligt dessa avtal (i praktiken anordna utbildning eller annan tjänst som tillhandahålls) och behovet att undvika att försumma avtalet.

När det gäller information om marknadsföring av våra produkter eller annan information gällande vårt företag är behandlingen av personuppgifter baserad på vårt legitima intresse för att främja vår verksamhet. För att respektera dina grundläggande rättigheter, i synnerhet din integritet, försöker vi enbart skicka meddelanden som är relevanta för ditt yrke, arbete eller dina intressen och begränsa kommunikationen så mycket som möjligt.

I andra situationer behandlas dina personuppgifter endast med ditt samtycke.

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande uppgifter:

  • Personens grunduppgifter såsom för- och efternamn, adress, yrke, telefonnummer, e-postadress och profileringsuppgifter baserat på arbetsbeskrivningen
  • Företagets uppgifter såsom företagsnamn, kontaktuppgifter, organisationsnummer, omsättningsklass, personalantal och verksamhetsområde
  • Information om fakturering, betalningsbeteende och -historia
  • Uppgifter som ingår i ett kontrakt, t.ex. information om beställda produkter och tjänster
  • Tjänsternas användaruppgifter
  • Information om kundhantering och kundkommunikation (t.ex. köp- och avbeställningsdata, kundrespons, kommunikation mellan kund och CADMATIC EAC Oy och händelselistor för kundservice)
  • Information om beteende på CADMATIC EAC Oys webbsidor och i våra olika nättjänster
  • Registreringsuppgifter om olika event (utbildningar, webinarier, seminarier)

6. Registrets informationskällor
Vi hämtar in personuppgifter huvudsakligen från dig själv. Vi kan också få dina personuppgifter från din arbetsgivare som anmäler dig till vår utbildning eller seminarium. Vi samlar in dina personuppgifter när du använder eller laddar ner CADMATIC EAC Oys tjänster, ingår avtal med oss, kontaktar oss eller registrerar dig till våra evenemang. Informationen kan hämtas in, uppdateras eller köpas från ett register som underhålls av Asiakastieto eller Fonecta, samt från andra liknande offentliga och privata register och källor, i den omfattning som tillåts enligt gällande lagar.

Om du vill köpa eller använda våra tjänster kommer du att behöva uppge nödvändiga personuppgifter för att kunna ingå avtal. Om du inte uppger nödvändiga personuppgifter kan du inte använda våra tjänster.

Vi använder också cookies som hjälp för att få mätbar information från våra besökare, som vi använder t.ex. vid planering av marknadsföring. På detta sätt kan vi göra vår kommunikation så bra riktad som möjligt. Cookies är små textfiler som lagras i din enhet för att samla nyttig information. Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats funktionalitet och användarupplevelse. Du har möjlighet att förhindra eller begränsa användning av cookies. Observera att begränsning av användningen av cookies kan påverka användbarheten på vår webbplats.

7. Utlämnande av uppgifter
CADMATIC EAC Oy kan lämna ut personuppgifter för betaltjänst, databehandling (i detta fall hantering av fakturor, däribland utskick och betalningsbevakning) och andra jämförbara uppgifter som sker på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till andra personuppgiftsansvariga. Vi kommer emellertid att använda underleverantörer som personuppgiftsbiträden för att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal och våra riktlinjer samt i enlighet med de angivna ändamålen i registret.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Vi kan överföra dina personuppgifter utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet när vår samarbetspartner som upprätthåller eller utvecklar tjänsten för den personuppgiftsansvariges räkning är etablerad utanför dessa områden. I dessa fall kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd för att skydda de registrerades rättigheter och friheter, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

Till exempel kan en marknadsföringsleverantör överföra personuppgifter till USA när tjänsten tillhandahålls. I detta fall har lämpliga skyddsåtgärder för personuppgifter vidtagits på ett sådant sätt att tjänsteleverantören är engagerad i den så kallade Privacy Shield-överenskommelsen. Läs om Privacy Shield-överenskommelsen här [https://www.privacyshield.gov/welcome]. 

9. Skydd av registret och tiden hur länge personuppgifterna bevaras
Personuppgifterna i registret hålls konfidentiella och är endast tillgängliga för personer som behandlar personuppgifter för sitt arbete. De som har tillträde till registret har en tystnadsplikt i relation till all kunddata. Uppgifterna i registret har hämtats in i CADMATIC EAC Oy:s databaser lokaliserade i Finland och skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Vi respekterar sekretessen för dina personuppgifter. Vi tar bort föråldrade och onödiga uppgifter på ett lämpligt sätt. Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för behandling av personuppgifter enligt definitionen i denna integritetspolicy. Enligt kraven i bokföringslagen eller annan tillämplig lag kan personuppgifter behöva lagras under längre tid än denna period.

10. Underhåll av registret
CADMATIC EAC Oy tar bort, korrigerar eller kompletterar felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade uppgifter i registret, antingen på eget initiativ eller på din begäran. Rättelsebegäran måste göras skriftligen.

11. Den registrerades rättigheter
Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av tidigare uppgiftsbehandling och hindrar oss inte från att behandla dina personuppgifter av andra skäl som nämns ovan, i den utsträckning som detta kriterium tillåter.

Du kan när som helst ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I varje riktat e-postmeddelande som skickas av CADMATIC EAC Oy finns en länk som du kan använda för att blockera direktmeddelande till din e-post i framtiden.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter i registret och att få kopior av dem. Begäran om verifikation måste göras skriftligen och undertecknas samt adresseras till vår kundtjänst. Vi kan begära att du förtydligar din begäran och identifierar dig innan din begäran behandlas. Vi kan neka begäran i enlighet med tillämpad lagstiftning. CADMATIC EAC Oy kommer att svara på förfrågningar inom 1 månad efter förfrågan, såvida det inte finns särskilda skäl att förlänga svarstiden.

Du har rätt att kräva att eventuella inkorrekta eller felaktiga uppgifter du upptäcker korrigeras utan onödigt dröjsmål. Vid behov kan vi be dig tillhandahålla ytterligare förtydliganden eller annan information som är nödvändig för korrigering.

Enligt lagen har du rätt att få dina personliga uppgifter avlägsnade utan onödigt dröjsmål.

Enligt lagen har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

När det gäller automatisk behandling av personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan skicka dina önskemål och krav angående dina rättigheter skriftligen eller via e-post till följande adress:

CADMATIC EAC Oy
Kundtjänst/Dataskydd
Heikinkatu 7
48100 KOTKA
mail@cads.fi

12. Ändring av integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy genom ett meddelande på den här sidan.