Styrning av apparater och maskiner

Laitteiden ja koneiden ohjaukset CADS Electric

Du kan rita smart och hantera koder och kopplingsstycken projekt- och ritningsspecifikt. Projektträdet i realtid hjälper dig att hantera hänvisningar och förekomster av apparater, kablar samt kopplingar. Systemet uppdaterar både kors- och kopplingsreferenser automatiskt. Du kan även utnyttja existerande kretsscheman eller generera färdiga modellkretsscheman med hjälp av databasen eller en Excel-fil.

Med CADS Electric kan du hantera såväl apparaternas och kablarnas koder som information om enskilda kopplingsstycken. I CADS Electric Pro -programmet finns en långt utvecklad datahantering som omfattar en centraliserad hantering av data för hela projektet.
  

• När du byter ut informationen på ett ställe uppdateras förändringen i alla dokument

Samma kabel eller apparat syns i alla olika dokument och ändringarna uppdateras med en enda redigering i alla dokument från kretsschemat till kabellayouter eller layout-ritningar. På så vis kan du genomföra även stora projekt effektivt och felfritt. Du får de kataloger och listor du behöver ur projektdatabasen med önskade kriterier och de innehåller alltid samma information som ritningarna.

 

• Effektivitet genom massredigering

Massredigeringar som kan göras i databasen och Excel effektiverar planeringen. Du kan på en gång byta t.ex. projektets kabelnumrering eller apparatkoder antingen direkt i databasen eller genom att importera data från en Excel-fil. Utförda ändringar uppdateras automatiskt i schemat.

 

Du kan ändra kabelnumreringen för tusentals kablar på ett par minuter! Eller hela projektets titeldata på några minuter. Med CADS Electric blir det möjligt. Detta är effektivitet.

 

• Planera grundkablingen redan innan du gjort ett enda schema

Databasen gör det även möjligt att skapa önskade uttagsplintar direkt ur databasen samt att göra kabelkopplingar och etablera kablar. På så vis kan du planera den grundläggande kablingen redan innan du gjort ett enda schema. All information finns tillgänglig för dig senare i scheman och kataloger, vare sig det gäller kabelkataloger, kopplingsschemat för en kopplingsbox eller en kabelkarta.  

 

• Effektiva ritegenskaper

Olika automatiska funktioner garanterar dokumentationens kvalitet och felfrihet. Om t.ex. ledningsföringen fortsätter på nästa sida eller i en annan ritningsfil, förses båda ändarna automatiskt med information om fortsättningen. Om man tillsätter en kontakt i schemat bryts ledningen nedanför på motsvarande sätt och kopplingsstyckena till kontakten kopplas till ledningen nedanför. På så vis kommer kopplingsdata för ledningen in i katalogen och olika kopplingslistor hålls uppdaterade. Detta underlättar planerarens arbete och minskar felen. De många olika automatiska ritfunktionerna har utvecklats under årens lopp och stöder planerarens arbete på ett förnuftigt sätt samt frigör tid att sköta själva planeringen och andra ärenden. 

 

• Produktmodellerna är till nytta för dig under hela projektet

Med hjälp av produktmodellerna kan du dynamiskt hantera symboler, uttagsdata, tekniska data och produktdata, typskyltar och annan tilläggsinformation du vill ha gällande planeringsområdenas apparater (2D/3D). Bestämningarna används vid olika funktioner, t.ex. rapporter, 3D och BIM samt andra hjälpfunktioner. Till exempel kan du byta ut en projektmodell mot en annan i projektet och på så vis uppdateras automatiskt t.ex. apparat- och kopplingsdata för hela projektet. Du kan även skapa färdiga apparatpaket som produktmodeller.  

 

• Olika dokument med samma programvara

Framställ scheman antingen som separata ritningar eller generera stora massor t.ex. utgående från en Excel-fil. Du kan även sammanbinda scheman som gjorts för ett projekt med nya projekt.

Med applikationen för scheman kan du skapa och redigera även andra elektrotekniska scheman. Du kan t.ex. göra huvudscheman och stigarledningsscheman med 1-linjeritningar.